Underground Film Journal

More » Flamingos

Bardo Feminine Entity

The feminine entity sucks poison from the Bardo

The feminine entity sucks poison from the Bardo interzone in Antero Alli‘s spiritual drama Flamingos.

The masculine entity (Ilya Parizhsky) from the Bardo interzone
Lawyer wearing a tie