Underground Film Journal

More » Flamingos

Bardo Child

The feminine entity from the Bardo interzone

The feminine entity that inhabits the Bardo interzone makes her presence known in Antero Alli‘s spiritual drama Flamingos.

The masculine entity (Ilya Parizhsky) from the Bardo interzone