Underground Film Journal

More » Flamingos

Bardo Child

The feminine entity from the Bardo interzone

The feminine entity that inhabits the Bardo interzone makes her presence known in Antero Alli‘s spiritual drama Flamingos.

Bardo Monk