Underground Film Journal
More » Flamingos

Bardo Child

The feminine entity that inhabits the Bardo interzone makes her presence known in Antero Alli‘s spiritual drama Flamingos.

«   —   Bardo Monk »